KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA (30 Juni)

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Platån kallar medlemmarna till ordinarie föreningsstämma.

Tid:     Onsdag den 30 juni            

Plats:   Enbart poströstning

För att minska smittspridningen har en tillfällig lag (lag 2020:198 om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor) införts som medger att styrelsen kan besluta att en föreningsstämma ska genomföras med enbart poströstning. 

Denna lag förlängdes i december 2020 till att gälla under hela 2021.

Det är ytterst angeläget att föreningsstämmor i det rådande läget kan genomföras på ett sådant sätt att risken för smittspridning av coronaviruset och sjukdomen covid-19 minimeras. Det finns starka skäl att begränsa det fysiska deltagandet vid föreningsstämmor i så stor utsträckning som möjligt under den rådande situationen.

Mer information om hur du poströstar finns i bifogat material.