Styrelsen

Bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman. Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året. Där utses en styrelse, som har ansvaret för den löpande förvaltningen och verksamheten mellan stämmorna.

Styrelsen skall bestå av 5 till 7 ledamöter. Ledamöterna väljs normalt med en mandattid på två år.

Namn på styrelsens medlemmar och övriga funktionärer finns anslagna i alla portentréer.

Kontakta styrelsen via e-postadressen ”styrelsen@brfplatan.se”. Brevlåda för pappersskrivelser finns utanför Fastighetskontoret, Flintlåsvägen 1A.

Styrelsens arbetsformer styrs i grunden av bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Stadgarna kan hämtas på hemsidan eller på fastighetskontoret.

Vid styrelsesammanträdena beslutas till exempel om investeringar och större underhållsåtgärder, tillfällig uthyrning av lägenheter, val av entreprenörer samt behandling av skrivelser från medlemmarna.

För att bereda olika frågor kan styrelsen tillsätta arbetsgrupper där olika styrelsemedlemmar ingår.

Styrelsen sammanträder cirka tolv gånger per år.