Stadgar

Registrerade av Länsstyrelsen i Stockholms län den 19 april 1960
Nya stadgar registrerade den 10 april 1975
Stadgeändringar registrerade den 25 augusti 1993
Stadgeändringar registrerade den 17 augusti 1998
Stadgeändringar registrerade den 19 februari 2003
Stadgeändringar registrerade den 20 april 2007
Stadgeändringar registrerade den 30 juni 2015
Stadgeändringar registrerade den 23 oktober 2018


STADGAR

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PLATÅN

FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE

1 §
Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Platån.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder, i förekommande fall mark och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tids¬begränsning. Vidare att i förekommande fall uthyra kommersiella lokaler. Medlems rätt i föreningen på grund av upplåtelse utan begränsning i tiden kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Styrelsen har sitt säte i Sollentuna kommun.

MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT

2 §
När en bostadsrätt överlåtits till en ny innehavare, får denne utöva bostadsrätten och flytta in i lägenheten endast om han eller hon har antagits till medlem i föreningen. Förvärvare av bostadsrätt ska ansöka om medlemskap i bostadsrättsföreningen på sätt styrelsen bestämmer.

3 §
Medlemskap i föreningen kan beviljas person som övertar bostadsrätt i föreningens hus eller som föreningen upplåter bostadsrätt till. Den som en bostadsrätt har övergått till får inte vägras medlemskap i föreningen om föreningen skäligen bör godta förvärvaren som bostadsrättshavare.

Föreningen kan ha rätt att vägra medlemskap för juridisk person bland annat för att säkerställa föreningens skattemässiga ställning som s.k. äkta privatbostadsföretag.

Den som har förvärvat en andel i bostadsrätt får vägras medlemskap i föreningen om inte bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar eller sådana sambor på vilka sambolagen ska tillämpas.

En överlåtelse av bostadsrätt är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits till inte antas till medlem i föreningen.

Styrelsen har rätt att utesluta medlem som inte förvärvar bostadsrätt. 

INSATS OCH AVGIFTER M M

4 §
Insats, andelstal, årsavgift och i förekommande fall upplåtelseavgift fastställs av styrelsen. Beslut om ändring av insats beslutas av föreningsstämma enligt regler i bostadsrättslagen.

Föreningens verksamhet finansieras genom att bostadsrättshavaren betalar årsavgift till föreningen. Årsavgifterna fördelas på bostadsrättslägenheterna i förhållande till lägenheternas andelstal.

Styrelsen kan dock besluta att i årsavgiften ingående ersättning för värme, varmvatten, el, sophämtning, konsumtionsvatten, fastighetsavgift och fastighetsskatt kan beräknas efter förbrukning eller i tillämpliga fall vad som belöper på respektive lägenhet. För informationsöverföring, TV, bredband och telefoni kan ersättning även i tillämpliga fall erläggas per lägenhet. 

Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsupplåtelse kan tas ut efter beslut av styrelsen. 

Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5 % och pantsättningsavgiften till högst 1 % av prisbas-beloppet enligt Socialförsäkringsbalken som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap respektive tidpunkten för underrättelse om pantsättning. Överlåtelseavgiften betalas av förvärvarna och pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.

Avgiften för andrahandsupplåtelse får för en lägenhet årligen motsvara högst 10 % av prisbasbelopp enligt Socialförsäkringsbalken som gäller vid tidpunkten för andrahandsupplåtelsens påbörjande. Om en lägenhet upplåts under en del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Avgiften för andrahandsupplåtelse betalas av bostadsrättshavaren.

Avgifterna ska betalas på det sätt styrelsen bestämmer. Om inte avgifterna betalas i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess full betalning sker samt påminnelseavgift enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m m.

BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

5§ 
Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick och svara för lägenhetens samtliga funktioner. Bostadsrättshavaren svarar för det löpande och periodiska underhållet utom vad avser reparation av ledningar för avlopp, värme, vatten, ventilation, el och anordning för informationsöverföring som föreningen försett lägenheten med och som betjänar fler än en lägenhet. 

Bostadsrättshavarens ansvar för lägenhetens underhåll omfattar sålunda bland annat
– egna eller tidigare utförda installationer;
– rummens icke bärande väggar, tak och golv samt i förekommande fall fuktisolerande skikt;
– inredning och utrustning i kök, badrum och övriga utrymmen tillhörande lägenheten;
– ledningar och övriga installationer för avlopp, värme, el, vatten och ventilation – till de delar dessa inte tjänar fler än en lägenhet;
– golvbrunnar;
– målning av radiatorer och synliga ledningar; 
– säkringsskåp, samtliga elledningar i lägenheten och ner till huvudsäkring i källare, samt brytare, eluttag och fasta armaturer;
– ventilationsanordningar;
– innerdörrar;
– glas i fönster och dörrar och i förekommande fall isolerglaskasset. Till fönster och fönsterdörr hörande beslag, handtag, gångjärn, tätningslister samt målning. Bostadsrättsföreningen svarar dock för målning av utifrån synliga delar av fönster/fönsterdörr;
– lägenhetens ytterdörr med tillhörande beslag, handtag, gångjärn, tätningslister, brevinkast, lås och nycklar med mera; bostadsrättsföreningen svarar dock för målning av ytterdörrens yttersida. Vid byte av lägenhetens ytterdörr ska den nya dörren motsvara de normer som vid utbytet gäller för brandklassning och ljuddämpning;

Om lägenheten är utrustad med uteplats/altan/takterrass eller balkong svarar bostadsrättshavaren för renhållning och snöskottning samt ska se till att avrinning för dagvatten inte hindras.

Bostadsrättslagen innehåller bestämmelser om begränsningar i bostadsrättshavarens ansvar för reparationer i anledning av vattenlednings- eller brandskada.

Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick i sådan utsträckning att annans säkerhet äventyras eller det finns risk för omfattande skador på annans egendom och inte efter uppmaning avhjälper bristen i lägenhetens skick så snart som möjligt, får föreningen avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad.

Bostadsrättshavaren ska teckna sedvanlig hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Föreningen kan komma när den tecknar fastighetsförsäkring att teckna ett kollektivt bostadsrättstillägg för medlemmarna. När så sker behöver medlemmen ej teckna eget bostadsrättstillägg.

6 §
Föreningsstämma kan i samband med gemensam underhållsåtgärd besluta om reparation och byte av inredning och utrustning avseende de delar av lägenheten som medlemmen svarar för.

7 § 
Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Förändring som innefattar ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, eller vatten, eller annan väsentlig förändring av lägenheten får dock inte utföras utan styrelsens tillstånd. Det åligger bostads¬rättshavaren att ansöka om bygglov eller att göra anmälan till föreningen.
Bostadsrättshavaren ska följa de anvisningar som bostadsrättsföreningen lämnar beträffande installationer avseende avlopp, värme, el, vatten, ventilation och anordning för informationsöverföring. 
De åtgärder bostadsrättshavaren vidtar i lägenheten ska alltid utföras fackmässigt.

8 § 
När bostadsrättshavaren använder lägenheten ska han eller hon se till att de som bor i omgiv¬ningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras boendemiljö att de inte skäligen bör tålas. Bostadsrättshavaren ska även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Han eller hon ska rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överens-stämmelse med ortens sed meddelar. Bostadsrättshavaren ska hålla noggrann tillsyn över att dessa åligganden fullgörs också av dem som hör till hushållet, besöker honom eller henne, som inrymts i lägenheten eller någon som för hans eller hennes räkning utför arbete i lägenheten.

9 § 
Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra. När bostadsrätten ska säljas genom tvångsförsäljning eller när bostadsrättshavaren har avsagt sig lägenheten, är bostads¬rättshavaren skyldig att låta visa lägenheten på lämplig tid.

Om bostadsrättshavaren inte lämnar föreningen tillträde till lägenheten, när föreningen har rätt till det, kan styrelsen ansöka om handräckning hos kronofogdemyndigheten.

10 § 
Bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande ska ansöka hos styrelsen om tillstånd för det. Styrelsen ska lämna tillstånd till upplåtelse i andra hand om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet kan begränsas till viss tid. 

11 §
Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda.

12 § 
Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt kan i enlighet med bostadsrättslagens bestämmelser förverkas och sägas upp för avflyttning om

1) bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats, upplåtelseavgift, årsavgift eller avgift för andrahandsupplåtelse, utöver en vecka efter förfallodagen,

2) lägenheten utan samtycke upplåts i andra hand. Samtycke kan ges genom styrelsebeslut,

3) bostadsrättshavaren inrymmer utomstående personer till men för förening eller medlem,

4) lägenheten används för annat ändamål än det avsedda, 

5) bostadsrättshavaren eller den som lägenheten upplåtits till i andra hand genom vårdslöshet är vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller om bostadsrättshavaren, genom att inte utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om att det finns ohyra i lägenheten, bidrar till att ohyran sprids i fastigheten,

6) om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättshavaren åsidosätter sina skyldigheter enligt 8 § vid användningen av lägenheten eller om den som lägenheten upplåtits till i andra hand vid användningen av denna åsidosätter de skyldigheter som åligger en bostadsrättshavare,

7) bostadsrättshavaren inte lämnar bostadsrättsföreningen tillträde till lägenheten och han eller hon inte kan visa giltig ursäkt för detta,

8) om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättshavaren eller den som bostadsrätten är upplåten till i andra hand utsätter boende i omgivningen för störningar, inte iakttar sundhet, ordning och gott skick eller inte följer bostadsrättsföreningens ordningsregler,

9) bostadsrättshavaren inte fullgör annan skyldighet och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs,

10) lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet eller därmed likartad verksamhet, vilken till en inte oväsentlig del ingår brottsligt förfarande eller för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning.

Nyttjanderätten är inte förverkad om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av ringa betydelse.

13 §
Bostadsrättslagen innehåller bestämmelser om att bostadsrättsföreningen i vissa fall ska anmoda bostadsrättshavaren att vidta rättelse innan föreningen har rätt att säga upp bostadsrätten. Sker rättelse kan bostadsrättshavaren inte skiljas från lägenheten.

14 §
Om föreningen säger upp bostadsrättshavaren till avflyttning har föreningen rätt till ersättning för skada.

15 §
Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till följd av uppsägning ska bostadsrätten tvångsförsäljas. Försäljningen får dock anstå till dess att sådana brister som bostadsrättshavaren svarar för blivit åtgärdade.

STYRELSEN

16 §
Styrelsen består av minst fem och högst sju ledamöter.

Styrelseledamöter väljs av föreningsstämman för högst två år. Styrelseledamot kan omväljas. Styrelseledamot ska vara medlem i föreningen, dock kan maximalt en ledamot vara utomstående.
Stämman utser ordförande och vice ordförande. Ena året väljs ordförande på två år och året därefter väljs vice ordförande på två år. I övrigt konstituerar sig styrelsen själv. 

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller två ledamöter i förening. Styrelsen kan därutöver utse annan person att företräda föreningen i olika sammanhang. 

17 §
Vid styrelsens sammanträden ska det föras protokoll, som justeras av ordföranden och den ytterligare ledamot som styrelsen utser.

18 §
Styrelsen är beslutför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samtliga ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden. För giltigt beslut när för beslutförhet minsta antalet ledamöter är närvarande erfordras enhällighet.

19 §
Styrelsen eller firmatecknare får inte utan föreningsstämmans bemyndigande avhända föreningen dess fasta egendom eller tomträtt och inte heller riva eller företa väsentlig till- eller ombyggnads-åtgärder av sådan egendom.

20 §
Styrelsen ska i enlighet med bostadsrättslagens bestämmelser föra medlems- och lägenhets-förteckning. Styrelsen har rätt att behandla i förteckningarna ingående personuppgifter på sätt som avses i dataskyddsförordningen (GDPR). Bostadsrättshavare har rätt att på begäran få utdrag ur lägenhetsförteckningen avseende sin bostadsrättslägenhet.

RÄKENSKAPER OCH REVISION

21 §
Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår. Senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma skall styrelsen till revisorerna avlämna förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.

22 §
Revisorerna ska vara minst en och högst två med högst två suppleanter. Revisorer och revisorssuppleanter väljs på föreningsstämma för tiden från ordinarie föreningsstämma fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

23 §
Revisorerna ska avge revisionsberättelse senast tre veckor innan föreningsstämman.

24 §
Årsredovisningen och revisionsberättelsen skall hållas tillgänglig för medlemmarna minst två veckor före ordinarie föreningsstämma.

FÖRENINGSSTÄMMA

25 § 
Föreningsstämma kan alltid hållas i den ort där styrelsen har sitt säte eller i Stockholm.

26§
Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen och senast före juni månads utgång. 

27 §
Medlem har alltid möjlighet att under året föreslå olika ärenden att behandlas av styrelsen.
Medlem som önskar visst ärende behandlat på föreningsstämman, ska anmäla detta skriftligt till styrelsen senast 31 januari eller inom den senare tidpunkt styrelsen kan komma att bestämma.

28 §
Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen eller revisor finner skäl till det eller när minst 1/10 av samtliga röstberättigade skriftligen begär det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat på stämman.

29 §
På ordinarie föreningsstämma ska förekomma:

1) Öppnande
2) Val av stämmoordförande
3) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4) Val av två justeringsmän tillika rösträknare
5) Fastställande av röstlängd
6) Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
7) Godkännande av dagordningen
8) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
9) Föredragning av styrelsens årsredovisning
10) Föredragning av revisorns berättelse
11) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
12) Beslut om resultatdisposition
13) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
14) Beslut om arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och valberedning
15) Beslut om antal styrelseledamöter
16) Val av styrelsens ordförande/vice ordförande
17) Val av styrelseledamöter
18) Val av revisorer och revisorssuppleant
19) Val av valberedning
20) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmälda ärenden som angivits i kallelsen
21) Avslutande

30 §
Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska innehålla uppgift om vilka ärenden som ska behandlas på stämman. Kallelse ska utfärdas personligt till samtliga medlemmar genom utdelning, e-post eller postbefordran senast två veckor före förenings¬stämma, dock tidigast sex veckor före stämman.

31 §
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst. Om medlem innehar fler bostadsrätter har medlemmen en röst.

Rösträtt har endast den medlem som fullgjort sina åtaganden mot föreningen enligt dessa stadgar eller enligt lag.

32 §
Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Även annan än medlem, make, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen får vara ombud. Ombud får endast företräda en medlem. Ombudet ska förete en skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst sex månader från utfärdandet.

Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde. Även annan än medlemmens make, sambo, annan närstående eller annan medlem får vara biträde.

Utomstående har rätt att närvara vid föreningsstämma om denne med enkel majoritet väljs till ordförande vid föreningsstämman samt i övrigt vid enhälligt föreningsstämmobeslut därom. 

33 §
Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller vid lika röstetal den mening som stämmoordföranden biträder. Vid personval anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning om inte annat beslutas av föreningsstämman innan valet förrättas.

För att ett beslut om ändring av § 3, 10, 11, 12, 31 och 33 (denna paragraf) i dessa stadgar ska vara giltigt, krävs att stadgeändringsförslaget, vid sidan av beslut på en föreningsstämma där föreningens samtliga röstberättigade enat sig om beslutet, biträds av röster motsvarande minst 2/3 av det angivna antalet röster på två på varandra följande stämmor.

I övrigt gäller vad som anges i lagen om ekonomiska föreningar och bostadsrättslagen för ändring av stadgar.

34 §
Föreningen ska ha en valberedning bestående av lägst två och högst tre personer, varav en är sammankallande, och väljs av ordinarie stämma för ett år i taget. Ledamot i valberedningen ska vara medlem i föreningen. 
Valberedningen bereder och föreslår personer till de förtroendeuppdrag som föreningsstämman ska tillsätta. Valberedningen ska till föreningsstämman lämna förslag på arvode och föreslå principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter och revisorer. 

35 §
Protokoll från föreningsstämman ska hållas tillgängligt för medlemmarna senast tre veckor efter stämman. 

MEDDELANDEN TILL MEDLEMMARNA

36 §
Meddelanden delges genom anslag i föreningens fastighet, e-post eller genom utdelning samt på föreningens hemsida.

UNDERHÅLL OCH AVSÄTTNING TILL FOND

37 §
Inom föreningen ska bildas en fond för yttre underhåll. 

Styrelsen ska anta en underhållsplan för underhållet av föreningens hus och dess finansiering. Styrelsen ska årligen besikta föreningens egendom i erforderlig omfattning samt uppdatera underhållsplanen. Vidare ska styrelsen årligen upprätta en budget för att kunna fatta beslut om årsavgiftens storlek och säkerställa behövliga medel för att trygga underhållet av föreningens hus.

Avsättning till fonden för yttre underhåll ska årligen ske enligt antagen underhållsplan. Om föreningen i sin resultaträkning gör avsättning i form av avskrivning på föreningens byggnad, kan avsättningen till fonden för yttre underhåll för samma räkenskapsår, minskas i motsvarande mån.

Det över- eller underskott som kan uppstå i föreningens verksamhet ska, efter erforderlig avsättning till fonden för yttre underhåll enligt denna paragraf, balanseras i ny räkning.

UPPLÖSNING, LIKVIDATION M M

38 §
Om föreningen upplöses skall behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till lägenheternas insatser. Om föreningsstämman beslutar att uppkommen vinst skall delas ut ska vinsten fördelas mellan medlemmarna i förhållande till lägenheternas årsavgifter för det senaste räkenskapsåret.