Installation av köksfläkt

I hus med hiss (Flintlåsvägen 1, Lodvägen 2-16 samt Flintlåsvägen 2-44 jämna nummer)

Ventilationen från köken sker genom en för flera lägenheter gemensam frånluftsfläkt monterad på hustaket. I normalfallet klarar befintlig gemensam fläkt utsugning av besvärande lukt från matlagning.

Förbättring av ventilationen kan ske med spiskåpa eller med särskild köksfläkt för lägenheter med frånluftsystem (kolfilterfläkt). Den särskilda köksfläkten (kolfilterfläkten) får inte direktanslutas till ventilationskanalen (utsugsventilen).

I låghusen (Flintlåsvägen 9-45 udda nummer)

Ventilationen från köken sker genom en från varje lägenhet separat imkanal genom självdrag, det vill säga ingen fläkt ingår i systemet.

Förutsättningen för förbättring av ventilationen genom installation av köksfläkt är enligt gällande föreskrifter att kanalen dessförinnan provtrycks av skorstensfejarmästaren eller motsvarande för att utröna om kanalen kan godkännas för övertryck.

Kanalerna är ursprungligen inte avsedda för övertryck som skapas genom köksfläkt, varför godkännande troligtvis inte kommer att erhållas i en del fall. Detta innebär inte ett under-kännande av kanalen för befintlig ventilation.

Utvisar intyg från provtryckning att imkanalen kan godkännas för övertryck, är det tillåtet att installera köksfläkt.

Provtryckning utförs av behörig fackman. Kostnad för provtryckning av imkanal betalas av bostadsrättshavaren. Protokoll från provtryckning ska sparas och en kopia ska lämnas till Fastighetskontoret.